About the Project

Project Name:Virtuální a rozšířená realita v petrochemii
(Virtual and Augmented Reality in Petrochemistry)
Project ID:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315
From / To:01 January 2021 / 31 May 2023
Funded under:Evropský fond pro regionální rozvoj
Funding scheme:Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Call for proposal:APLIKACE - VÝZVA VIII.
Coordinator:VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava, Czech Republic
Participant:VSB-TUO, Ostrava, Czech Republic

Tento projekt se zabývá výzkumem a vývojem pro vytvoření tří SW modulů řídicího systému pro použití ve skladech pohonných hmot, zásadně přispívajících k ochraně života, zdraví a ochraně majetku v prostředí s nebezpečím výbuchu a významně napomáhá ochraně životního prostředí v petrochemii. Skladování a manipulace s PHM je vysoce riziková činnost, při které hrozí zvýšené riziko požáru, výbuchu nebo úniku škodlivých látek do životního prostředí. Provozní bezpečnost a s ní související dokonalá znalost a striktní dodržování bezpečných pracovních postupů jsou tedy naprosto klíčové.

Úkolem VŠB-TUO je rozšířit projekt o oblast rozšířené reality skrze zajištění spolehlivé detekce izolovaných objektů i komplexních technologických zařízení nacházejících se ve skladu pohonných hmot.

Ukázky výstupů z vytvořeného detektoru polohy a natočení zájmových objektů, který funguje na principu lokalizace klíčových bodů pomocí hlubokých neuronových sítí (funkčnost demonstrována na testovacím LEGO modelu a Cisco přepínači).

Základní režim detektoru:

basic_detector basic_detector

Rozšířený režim detektoru s využitím simultánní lokalizace a mapování (SLAM) včetně filtrace výsledného odhadu polohy a natočení hledaného objektu:

extended_detector extended_detector