Aktuálně řešené práce
  • Detekce a rozpoznání dopravních značek na křižovatkách (Bc.)
  • Detekce významných objektů v obrazech (Bc.)
  • Segmentace obrazu s využitím metod založených na grafových řezech (Bc.)
  • Analýza obrazu pomocí distančních transformací (Bc.)
  • Detekce obličejových bodů v prostředí automobilu (Bc.)
  • Detekce průstřelů v terčích (Ing.)
  • Rozpoznávání tváří v obrazech na embedded zařízeních (Ing.)

----
Pokud máte nápad na zajímavou bakalářskou nebo diplomovou práci z oblasti analýzy obrazu, kterou byste chtěli zpracovat pod mým vedením, kontaktujte mě.