Aktuálně řešené práce
  • Detekce a rozpoznání dopravních značek na křižovatkách (Bc.)
  • Detekce významných objektů v obrazech (Bc.)
  • Segmentace obrazu s využitím metod založených na grafových řezech (Bc.)

----
Pokud máte nápad na zajímavou bakalářskou nebo diplomovou práci z oblasti analýzy obrazu, kterou byste chtěli zpracovat pod mým vedením, kontaktujte mě.